Categories

Lesson 6

Blog Archive

Follower

Statistik

Tokoh-Tokoh Kerajaan Bani Abbasiyah II dan Pemikiran Ekonominya            Beberapa tokoh pemikir ekonomi pada masa kerajaan Bani Abbasiyah II yang telah memberi sumbangan pada pengembangan ilmu ekonomi ialah8 :
           
1)                  Ibnu Taimiyyah (w. 728 H / 1328 M)
2)                  Ibnul Qayyim (691-751 H / 1292-1350 M)
3)                  Syathibi (w. 790 H / 1388 M)
4)                  Ibnu Khaldun (w. 808 H / 1404 M)
5)                  Al-Maqrizi (w. 845 H / 1441 M)
6)                  Shah Waliyullah (1114-1176 H / 1703-1762 M)

I.                   Ibnu Taimiyyah
1.                  Sekilas Riwayat Hidupnya

Nama penuh Ibnu Taimiyyah ialah Taqiyuddin Ahmad bin Abdul Halim.  Beliau dilahirkan di Harran pada 10 Rabiul Awal 661 H (22 Januari 1263 M).  Bapa, bapa saudara dan datuknya ialah ilmuwan serta penulis terkenal.  Dia mempunyai kecerdasan, kepintaran dan daya ingat yang kuat. Ibnu Taimiyyah mempelajari berbagai disiplin ilmu pada masa mudanya seperti ilmu hukum, hadis, ilmu Al-Quran, matematik dan juga falsafah.9

Ketika berusia 17 tahun, Ibnu Taimiyyah diberi kepercayaan oleh gurunya, Syamsuddin al-Maqsidi, untuk mengeluarkan fatwa.   Pada masa yang sama, beliau juga memulakan langkahnya sebagai seorang guru.   Disebabkan oleh ilmu pengetahuannya yang tinggi, pemerintah menawarkan jawatan ketua Jabatan Pengadilan kepada Ibnu Taimiyyah.  Tetapi oleh kerana hati nuraninya tidak dapat menuruti berbagai batasan yang ditetapkan oleh pemerintah, beliau menolak tawaran tersebut.10

Kehidupan Ibnu Taimiyyah tidak hanya terbatas pada dunia buku dan kata-kata saja.  Apabila keadaan mengkehendaki, beliau tanpa ragu-ragu turut serta berkecimpung dalam bidang politik dan urusan awam.  Dengan kata lain, keistimewaan diri Ibnu Taimiyyah tidak hanya terbatas pada kemahiran  menulis dan berpidato saja, tetapi juga meliputi keberaniannya beradu kekuatan di medan perang.11

Sifat dan semangat juang seperti yang ditunjukkan oleh Ibnu Taimiyyah ini sangatlah diperlukan pada hari ini, sama ada dalam pengembangan ilmu pengetahuan ataupun dalam perjuangan membenteras keruntuhan moral dan pengaruh asing yang memusuhi Isam.

Dilihat dari tahun kelahiran dan wafatnya, Ibnu Taimiyyah hidup semasa pemerintahan Bani Abbasiyah II yang berkedudukan di Kaherah, Mesir, bermula dari Khalifah al-Hakim I (660 H / 1262 M) sehingga Khalifah al-Mustakfi I (701 H / 1302 M).  Ibnu Taimiyyah mempunyai kerjaya yang lurus.  Dia dibesarkan dalam keluarga terpelajar.  Dalam waktu yang singkat, dia muncul sebagai seorang yang pakar dalam berbagai ilmu pengetahuan Islam, termasuk tasawuf dan falsafah.  Tetapi, sumbangan utamanya terletak dalam fikih dan dalam pemurnian akidah – urusan yang berhubungan dengan kepercayaan dan keimanan.

2.         Pemikiran Ekonomi Ibnu Taimiyyah
Ibnu Taimiyyah telah menyumbangkan pemikiran yang sangat kaya, tajam dan luas untuk perkembangan ilmu ekonomi.

Tumpuan perhatian Ibnu Taimiyyah ialah masyarakat, asas moral dan bagaimana masyarakat harus membawa diri sesuai dengan syariah.  Untuk tujuan ini, ulama harus membimbing masyarakat, walaupun pemimpin juga mempunyai tanggungjawab yang besar.   Beliau juga membincangkan tentang norma-norma Islam untuk perilaku ekonomi perseorangan.  Namun tidak seperti Imam Ghazali kerana Ibnu Taimiyyah lebih banyak memberi perhatian pada masalah-masalah kemasyarakatan seperti perjanjian dan usaha untuk mentaatinya,   harga-harga, keadaan yang boleh dianggap wajar dan adil, pengawasan pasaran, kewangan negara dan juga peranan negara dalam memenuhi keperluan. 

Untuk suatu masyarakat yang dipimpin oleh pemerintah yang korupsi dan penduduk  yang berfikiran keduniawian, dia memilih untuk menguatkan susunan moral masyarakat daripada menumpukan pada kealiman perseorangan, yang akhirnya mengharuskan seseorang itu menarik diri dari suatu masyarakat yang boleh memberi sedikit peluang padanya untuk menjadi soleh.  Cara pendekatannya ialah dengan merumuskan batas yang dibenarkan dalam  usaha ekonomi dan dalam melaksanakan hak milik kekayaan individu, dengan harapan selagi pelaku ekonomi mengikut aturan, moral semula jadi manusia dapat diselamatkan.   Ini adalah semangat yang meresap melalui fatwa yang besar, yang bersama-sama dengan risalah tentang hisbah dan as-Siyasah asy-Syariah fi Islahir Ra’iyyah merupakan sumber utama dari gagasan ekonominya.

Ketika masyarakat, pada masanya, beranggapan kenaikan harga disebabkan oleh ketidakadilan dan tindakan pihak penjual yang melanggar hukum, ataupun mungkin disebabkan oleh manipulasi pasaran, Ibnu Taimiyyah dengan tegas membantah anggapan ini.  Beliau mengatakan yang harga ditentukan oleh kekuatan penawaran dan permintaan.

Ibnu Taimiyyah menginginkan suatu masyarakat yang dibekali dengan baik, teratur pada asas kebebasan, dan mempunyai kekayaan peribadi yang ditetapkan oleh pertimbangan moral dan diawasi oleh suatu ketentuan adil yang menegakkan syariah dan bekerja untuk kesejahteraan masyarakat.   Tumpuan utamanya pada urusniaga ekonomi ialah kedilan yang hanya boleh dijamin kalau semua kontrak adalah berdasarkan pada kesediaan semua pihak untuk bersetuju.  Untuk lebih bermakna lagi, persetujuan itu harus berdasarkan pada maklumat yang memadai.

Keutuhan moral, seperti yang diabdikan dalam ketentuan syariah, memerlukan keikhlasan, tidak ada paksaan, tidak ada penipuan dan tidak mengambil sebarang keuntungan dari keadaan yang merumitkan ataupun ketidakpastian dari salah satu pihak yang melakukan perjanjian.  Apabila ketentuan-ketentuan ini dipatuhi, harga pasaran yang terjadi adalah wajar dan adil, dengan syarat tidak ada bekalan yang ditahan untuk menaikkan harga.  Ibnu Taimiyyah ialah sarjana Muslim pertama yang membahaskan tentang persoalan harga yang wajar secara terperinci.

Sumbangan khas lain dari Ibnu Taimiyyah tentang ekonomi Islam ialah tumpuan yang diberikannya pada kerjasama usaha dalam berbagai bentuk (mudharabah, bagi hasil pertanian) dan lain-lain lagi.  Dia juga memberi pernyataan tegas yang suatu kontrak kerjasama, secara moral, adalah lebih kuat daripada suatu kontrak sewa yang dibenarkan pada keadaan yang sama.

            Perbahasan Ibnu Taimiyyah tentang kewajiban awam membawanya ke topik-topik seperti : pengurusan wang, peraturan tentang timbangan dan ukuran, pengawasan harga apabila diperlukan, dan dapat dipertimbangkan cukai yang melebihi apa yang ditentukan syariah dalam keadaan luar biasa.

            Dalam ekonomi, Ibnu Taimiyyah secara normatif, memang mempunyai beberapa wawasan yang masuk ke dalam ilmu ekonomi positif.  Dia menunjukkan suatu kesedaran tentang peranan dari permintaan dan penawaran yang bermain dalam menentukan harga-harga.   Dia juga mencatat pengaruh dari cukai tidak langsung dan bagaimana bayarannya dipindahkan dari penjual yang membayar cukai kepada pengguna, di mana pengguna terpaksa    membayar harga lebih mahal  untuk barang-barang yang kena cukai.  Pandangannya tentang wang dan (larangan) bunga juga turut dibahaskan sebagai pemikirannya yang jelas.

            Di samping itu, Ibnu Taimiyyah juga menyumbangkan pemikirannya yang berkaitan dengan harga yang adil, mekanisme pasaran, konsep upah, keuntungan yang wajar, polisi wang dan kewangan, lembaga hisbah dan kewangan awam.  Berikut ini, dikemukakan secara ringkas beberapa prinsip ekonomi yang pernah dibincangkan oleh Ibnu Taimiyyah.

            a.         Pasaran yang Sihat
Ketika masyarakat, pada masanya, beranggapan kenaikan harga disebabkan oleh ketidakadilan dan tindakan pihak penjual yang melanggar hukum, ataupun mungkin disebabkan oleh manipulasi pasaran, Ibnu Taimiyyah dengan tegas membantah anggapan ini.  Beliau mengatakan yang harga ditentukan oleh kekuatan penawaran dan permintaan.  Beliau juga mengatakan naik dan turunnya harga tidak semestinya disebabkan oleh tindakan tidak adil dari sebahagian orang yang terlibat dalam sesuatu urusniaga itu.  Boleh jadi yang menjadi penyebabnya ialah penawaran yang menurun akibat pengeluaran yang tidak lancar, penurunan jumlah import barang-barang yang diminta ataupun disebabkan oleh tekanan pasaran.12 
 
Oleh kerana itu, jika permintaan terhadap barang meningkat manakala penawaran pula menurun, harga barang itu tentu akan naik.  Begitu juga sebaliknya.  Kekurangan dan terlebihnya bekalan barang mungkin disebabkan oleh tindakan yang adil.   Ataupun mungkin juga kerana tindakan yang tidak adil.13

Menurut Ibnu Taimiyyah, penawaran boleh datang dari pengeluaran domestik dan juga yang diimport.  Perubahan dalam penawaran digambarkan sebagai peningkatan ataupun penurunan dalam jumlah barang yang ditawarkan, manakala permintaan ditentukan oleh selera dan pendapatan.  Besar kecilnya kenaikan harga bergantung pada berapa besarnya perubahan penawaran ataupun permintaan.  Apabila semua urusniaga dilakukan mengikut aturan yang ditetapkan, maka segala kenaikan (ataupun penurunan) harga yang terjadi adalah kehendak Allah.14

Perkara tersebut menunjukkan sifat pasaran yang tidak bersifat peribadi.  Terdapat dua faktor yang menyebabkan pergerakan lengkung penawaran dan permintaan, iaitu tekanan pasaran yang bergerak secara automatik dan tindakan melanggar hukum dari penjual, contohnya penimbunan barang.  Terdapat juga faktor lain yang mempengaruhi penawaran dan permintaan seperti intensiti dan saiz permintaan, kekurangan ataupun melimpahnya barang, keadaan kepercayaan dan juga diskaun dan pembayaran tunai.

            Harga juga dipengaruhi oleh tahap kepercayaan pada orang-orang yang yang terlibat dalam sesuatu  urusniaga itu.  Apabila seseorang mampu dan boleh dipercayai dalam pembayaran hutang, penjual akan berasa lebih selesa melakukan urusniaga dengan orang itu.  Namun, apabila kredibiliti seseorang itu diragui, penjual akan berasa teragak-agak dan ragu-ragu untuk melakukan urusniaga dengan orang tersebut dan akan lebih cenderung meletakkan harga yang tinggi.15

            Harus dicatat di sini yang Ibnu Taimiyyah tidak pernah menggunakan istilah persaingan (konsep yang muncul pada akhir evolusi pemikiran ekonomi) ataupun menjelaskan keadaan dari persaingan sempurna dalam istilah kontemporari.   Oleh kerana itu, dia kemudiannya menulis bahawa memaksa orang menjual berbagai barang yang tidak seharusnya dijual ataupun melarang mereka menjual barang yang boleh dijual, adalah tidak adil dan melanggar hukum.16

            Dalam istilah kontemporari, perkara ini jelas merujuk pada kebebasan penuh untuk memasuki ataupun meninggalkan pasaran.  Beliau juga mengkritik kewujudan persepakatan di antara pembeli dan penjual.17   Beliau menyokong keseragaman dan pemiawaian produk dan melarang pemalsuan produk serta penipuan dalam proses pembungkusan produk untuk dijual.18   Penekanannya terhadap pasaran dan komoditi, seperti juga perjanjian jual-beli, bergantung pada kebenaran dan kebenaran pula memerlukan pengetahuan dan pemahaman.19

            Ibnu Taimiyyah menentang peraturan yang berlebihan ketika kekuatan pasaran bekerja secara bebas untuk menentukan harga yang kompetitif.  Dengan tetap memerhatikan pasaran yang tidak sempurna, dia menyarankan apabila penjual melakukan penimbunan dan menjual pada harga yang lebih tinggi berbanding dengan harga normal, padahal orang memerlukan barangan itu, penjual haruslah menjual pada tahap harga yang sama.   Secara kebetulan pula, konsep ini sama dengan apa yang disebut harga yang adil.   Apabila ada elemen-elemen monopoli (khususnya dalam pasaran bahan makanan dan keperluan pokok lainnya), pemerintah harus melarang kekuatan monopoli.20

            b.         Konsep Wang dan Kewangan
            Ibnu Taimiyyah telah menyebut dua fungsi wang, iaitu sebagai alat pengukur dan media pertukaran.  Dalam tulisannya tentang ciri-ciri dan fungsi wang, beliau mengatakan, “Atsman (harga ataupun jumlah yang dibayar sebagai harga, iaitu duit) dimaksudkan sebagai pengukur nilai barang-barang yang dengannya, jumlah nilai barang-barang dapat diketahui dan duit tidak pernah dimaksudkan untuk mereka sendiri.”21

            Berdasarkan pandangan itu, Ibnu Taimiyyah menentang keras semua bentuk perdagangan duit yang lari dari tujuan sebenarnya.  Apabila wang ditukarkan dengan wang yang lain, pertukaran tersebut mesti dilakukan serta-merta (taqabud) dan tanpa penundaan (hulul).  Dengan cara ini, seseorang dapat menggunakan wang sebagai sarana untuk memperoleh berbagai keperluannya.

            Prinsip-prinsip penting lain yang dikemukakan oleh Ibnu Taimiyyah tentang konsep wang dan kewangan ialah seperti berikut :22

1)         Perdagangan wang akan menyebabkan inflasi.         
2)         Hilangnya kepercayaan pada kestabilan wang akan mencegah orang melakukan kontrak jangka panjang dan menzalimi golongan masyarakat yang berpendapatan tetap seperti pegawai kerajaan.
3)         Perdagangan domestik akan menurun kerana kebimbangan pengguna disebabkan oleh kestabilan wang.
4)         Perdagangan antarabangsa akan menurun.
5)         Logam berharga akan mengalir ke luar negara.

            Hukum Gresham  mengatakan :  “Duit yang tidak sihat akan merosakkan duit yang sihat”.   Hukum yang dikemukakan oleh Thomas Gresham (1857) ini nampaknya menciplak rumusan Ibnu Taimiyyah yang mengatakan duit yang sama jumlahnya, tetapi lebih rendah kandungan emasnya, akan mendorong keluar dan menggantikan wang yang kandungan emasnya lebih tinggi.  Duit yang lebih tinggi kandungan emasnya akan lebih dilebur dan dijual untuk mendapatkan wang yang kandungan emasnya lebih rendah, nilainya sama.

Prinsip-prinsip tentang wang dan kewangan yang dikemukakan oleh Ibnu Taimiyyah

1)         Perdagangan wang akan menyebabkan inflasi.         
2)         Hilangnya kepercayaan pada kestabilan wang akan mencegah orang melakukan kontrak jangka panjang dan menzalimi golongan masyarakat yang berpendapatan tetap seperti pegawai kerajaan.
3)         Perdagangan domestik akan menurun kerana kebimbangan pengguna disebabkan oleh kestabilan wang.
4)         Perdagangan antarabangsa akan menurun.
5)         Logam berharga akan mengalir ke luar negara.


            Oleh kerana itu, beliau melarang tindakan mudd’ajwah.  Salah satu contohnya ialah : A menukar 1 gram perak yang dicampur tembaga dengan 1 gram perak murni.  Urusniaga yang begini dilarang kerana mengandungi unsur riba.

c.         Kewangan Negara dan Zakat23
Menurut Ibnu Taimiyyah, negara bertanggungjawab menghapuskan kemiskinan rakyat.   Namun, dari sisi lainnya, beliau juga menggalakkan orang meraih kerjayaan secara mandiri supaya dapat hidup sejahtera dan mampu menbayar zakat dan bersedekah.  Tanpa kekayaan, orang tidak dapat menjalankan kewajiban itu.

Dalam usaha negara mencipta kesejahteraan bagi rakyat, negara harus melakukan berbagai usaha untuk mengumpulkan dana bagi pembangunan masyarakat.  Namun, Ibnu Taimiyyah tidak bersetuju dengan pemungutan cukai yang tidak mengikut syariah kerana beliau merasakan perkara itu banyak diselewengkan.    Bertepatan dengan Al-Quran dan Hadis, beliau berpendapat ada tiga jenis pendapatan negara yang sesuai dengan syariah, iaitu ghanimah, zakat dan fai’.

            Ghanimah dan zakat dikenakan pada orang-orang tertentu, manakala fai’ mesti dibayar oleh semua orang.   Menurut Ibnu Taimiyyah, semua pendapatan di luar ghanimah dan zakat tergolong dalam fai’.  Di antaranya ialah :

a)                  jizyah (cukai) yang dikenakan pada orang Yahudi dan Nasrani
b)                  hadiah-hadiah yang diberi pada raja
c)                  cukai masuk untuk komoditi milik negara musuh
d)                 denda
e)                  kharaj iaitu cukai untuk tanah pertanian

Ibnu Taimiyyah juga menjelaskan yang pendapatan negara harus dibelanjakan untuk kepentingan rakyat, berdasarkan petunjuk Allah.  Menurut Ibnu Taimiyyah pengeluaran mesti dilaksanakan sesuai dengan skala keutamaannya, iaitu untuk :

a)                  fakir miskin
b)                  membiayai perang jihad dan pertahanan
c)                  penguatan hukum dan keadilan
d)                 dana pesara dan gaji pegawai tentera
e)                  pembangunan infrastruktur
f)                   kesejahteraan umum

Apabila pendapatan negara berkurangan, muncul pula isu sama ada pemerintah perlu mengarahkan kutipan cukai baru yang di luar zakat.  Segolongan pemikir berpendapat apabila  seseorang telah membayar zakat, dia tidak lagi mempunyai kewajiban kewangan pada negara, dan negara tidak mempunyai hak untuk meminta apa-apa darinya, kecuali dalam keadaan darurat seperti berlakunya peperangan ataupun dana baitul mal menjadi kosong.

Ibnu Taimiyyah mempunyai pandangan yang lebih fleksibel dalam hal ini.  Beliau selalu menekankan yang negara mesti berhati-hati jika mahu menarik dana dari rakyat dan juga negara mesti menggunakannya dengan cermat.   Namun, beliau tidak menutup kemungkinan adanya kewajiban membayar bayaran lain selain zakat untuk umat Muslim.   Beliau berkata, “Rakyat harus bekerjasama, saling bantu membantu untuk memenuhi keperluan dasar mereka seperti makanan,pakaian dan tempat tinggal;  sementara negara bertanggungjawab memastikan keperluan itu sentiasa ada.  Jadi, negara boleh memaksa rakyat.”  Apabila pendapatan negara tidak lagi mencukupi untuk memenuhi keperluan rakyat yang meningkat, pengenaan cukai baru boleh dipertimbangkan.

II.        Ibnul Qayyim (691-751 H / 1292-1350 M)
Kalau dilihat dari tahun kelahiran dan wafatnya, Ibnu Qayyim hidup semasa pemerintahan Abbasiyah II, bermula dari  Khalifah al-Hakim I (660 H / 1262 M) sehingga Khalifah al-Hakim II (741 H / 1341 M).

Ibnul Qayyim ialah anak murid Ibnu Taimiyyah.  Dia seorang ahli hukum dan pemikir sosial yang menghuraikan banyak perkara tentang pandangan gurunya dan menunjukkan suatu pandangan analitik dalam perbincangannya tentang masalah-masalah ekonomi.

            Ibnul Qayyim mempunyai minat yang dalam terhadap kajian tentang zakat.  Dia berpendapat yang zakat memiliki dimensi ekonomi yang sangat luas.  Menurutnya, tujuan zakat ialah untuk mencipta kedamaian, kasih sayang dan kebaikan.   Jadi, jumlah bayaran zakat sudah ditetapkan dan tidak berubah-ubah.  Dengan demikian, konflik tidak akan berlaku di antara perlakuan buruk dalam pengenaan dan pembahagian zakat.


Harta temuan dikenakan zakat yang tinggi (20%) kerana tidak ramai buruh yang terlibat.  Manakala untuk ladang tadah hujan,  hasil pertaniannya dikenakan zakat sebanyak 10% kerana tidak banyak tenaga diperlukan untuk mengusahakannya.  Jumlah zakat itu turun menjadi 5% jika tenaga yang terlibat dan modal yang dikeluarkan lebih banyak.   Kadar zakat itu juga boleh turun menjadi 2.5% kalau kerja-kerja pertaniannya memerlukan tenaga kerja yang banyak sepanjang tahun.  Jadi, Ibnu Qayyim berpendapat  faktor-faktor yang menentukan kadar bayaran zakat ialah faktor kemanusiaan, keadilan, ekonomi dan juga perpaduan.


            Ibnu Qayyim yakin perbezaan dalam jumlah zakat yang ditetapkan mungkin disebabkan oleh pertimbangan yang berkaitan dengan buruh.  Semakin ramai buruh yang terlibat dalam proses pengeluaran ataupun dalam aktiviti mencari keuntungan, semakin kecil zakatnya dan begitu juga sebaliknya.24

            Harta temuan dikenakan zakat yang tinggi (20%) kerana tidak ramai buruh yang terlibat.  Manakala untuk ladang tadah hujan,  hasil pertaniannya dikenakan zakat sebanyak 10% kerana tidak banyak tenaga diperlukan untuk mengusahakannya.  Jumlah zakat itu turun menjadi 5% jika tenaga yang terlibat dan modal yang dikeluarkan lebih banyak.   Kadar zakat itu juga boleh turun menjadi 2.5% kalau kerja-kerja pertaniannya memerlukan tenaga kerja yang banyak sepanjang tahun.  Jadi, Ibnu Qayyim berpendapat  faktor-faktor yang menentukan kadar bayaran zakat ialah faktor kemanusiaan, keadilan, ekonomi dan juga perpaduan.25

Ibnul Qayyim mengenalpasti dua fungsi utama wang, iaitu sebagai media pertukaran dan standard nilai dan pandangannya yang penting ialah penyimpangan terhadap dua fungsi ini boleh berlaku apabila orang mahukan wang untuk keperluan duit itu sendiri.

III.       Syathibi (w. 790 H)
1.         Sekilas Riwayat Hidupnya
Nama penuh Syathibi ialah Abu Ishaq bin Musa bin Muhammad al-Lakhmi al-Gharnati asy-Syathibi.   Dia adalah salah seorang cendekiawan Muslim yang tidak diketahui latar belakang hidupnya.   Nama Syathibi diambil semperna nama daerah asal keluarganya, Syathibah, yang terletak di kawasan timur Sepanyol.26

Syathibi mempelajari dan mendalami berbagai disiplin ilmu seperti bahasa Arab, ilmu Hadis, ilmu bahasa dan falsafah, ushul fiqh, sastera, ilmu falak dan juga ilmu berfikir.  Walaupun begitu, dia lebih berminat pada bahasa Arab dan khususnya ushul fiqh, kerana menurutnya, metodologi dan falsafah fikih Islam merupakan faktor yang menentukan kekuatan dan kelemahan fikih ketika bertindakbalas terhadap perubahan sosial.27

Beberapa karya ilmiah Syathibi ialah Syarh Jalil alal Khulashah fin Nahw dan Ushulun Nahw dalam bidang bahasa Arab.  Manakala karya-karyanya yang  agung ialah al-Muwafaqat fi Ushul asy-Syariah dan I’tisham dalam bidang ushul fiqh.  Syathibi wafat pada tanggal 8 Sya’ban 790 H.

2.                  Konsep Maqashidus Syari’ah
Syathibi mengemukakan pemikirannya tentang konsep maqashidus syari’ah (tujuan syariat). Dia mengatakan, “Sesungguhnya syariah bertujuan mewujudkan kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat.”28

Menurut Syathibi, tujuan syariat (maqashidus syari’ah) adalah kemaslahatan manusia.  Manakala kemaslahatan sendiri, menurut Syathibi, adalah segala  sesuatu yang berkaitan dengan rezeki manusia, pemenuhan keperluan hidup manusia dan apa-apa perolehan yang dituntut oleh kualiti-kualiti emosional dan intelektualnya, dalam pengertian yang mutlak.29

Selanjutnya, Syathibi mengatakan bahawa tidak satu pun hukum Allah yang tidak mempunyai tujuan, kerana hukum yang tidak mempunyai tujuan sama dengan membebankan sesuatu yang tidak dapat dilaksanakan.30   Jadi, segala kewajiban-kewajiban dalam syariah adalah berkaitan dengan perlindungan maqashidus syari’ah, yang pada gilirannya bertujuan melindungi kemaslahatan manusia.

Seperti pendahulunya, Imam Ghazali (451-505H), asy-Syathibi juga mengatakan perkara yang sama, bahawa kemaslahatan manusia wujud apabila lima unsur asas kehidupan dipelihara, iaitu agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.   Dalam persoalan ini, Syathibi membahagi maqashid kepada tiga tahap, iaitu dharuriyat, hajiyat dan tahsiniyat.31

Tahap dharuriyat adalah satu kemestian yang harus diupayakan untuk mewujudkan kesejahteraan manusia di dunia dan di akhirat.  Tahap ini mencakup pemeliharaan lima unsur pokok dalam kehidupan iaitu agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.   Sekiranya lima unsur ini diabaikan, akan timbullah kerosakan di muka bumi ini dan kerugian di akhirat kelak.

Tahap hajiyat pula adalah unsur yang memudahkan kehidupan dan menghilangkan segala kerumitan dalam kehidupan.  Di antara contohnya ialah berbagai bentuk kebolehan dalam melaksanakan akad mudharabah, musaqat, muzara’ah serta berbagai kebolehan dalam melakukan aktiviti ekonomi lainnya, yang bertujuan memudahkan kehidupan ataupun menghilangkan kesukaran dalam kehidupan manusia di dunia ini.

Tahap tahsiniyat adalah unsur penyempurna, pelengkap ataupun penghias kehidupan.

Klasifikasi dalam tahap maqashidus syari’ah yang dilakukan oleh Syathibi ini menunjukkan pentingnya pemeliharaan lima unsur pokok dalam kehidupan manusia.  Ketiga-tiga tingkatan ini tidak dapat dipisahkan.  Dharuriyat menunjukkan kemestian yang  harus dipenuhi, hajiyat menunjukkan adanya kemudahan jika dipenuhi dan tahsiniyat pula menjadi penyempurna ataupun pelengkapnya.  Sebagai contoh,  kalau sebuah rumah dianggap sebagai dharuriyat, kelengkapan yang ada dalam rumah itu ialah hajiyat, manakala hiasan ,taman dan lain-lain perkara yang membuat rumah itu menjadi lebih indah ialah tahsiniyat.

3.                  Beberapa Pemikiran Ekonomi Syathibi

a.                  Objek Kepemilian
Pada dasarnya, Syathibi mengakui hak milik individu.   Namun, dia menolak kepemilikan individu terhadap sumber daya yang dapat menguasai hajat hidup orang ramai.  Dia menegaskan yang air bukanlah objek kepemilikan dan tidak ada sesiapa yang boleh memonopoli penggunaannya.  Dalam perkara ini, Syathibi membezakan dua jenis air, iaitu air  yang tidak boleh dijadikan objek kepimilikan, seperti air sungai dan oasis, dan air yang boleh dijadikan objek kepemilikan seperti air yang dibeli ataupun yang menjadi sebahagian daripada sebidang tanah yang dimiliki oleh seseorang.   Dia juga mengatakan bahawa tidak ada hak kepemilikan yang dapat dibuat terhadap sungai yag disebabkan oleh pembangunan empangan.32

b.                  Cukai
Menurut Syathibi, kutipan cukai harus dilihat dari sudut pandang maslahah.  Seperti pendapat pendahulunya, al-Ghazali dan Ibnul Farra’, Syathibi mengatakan yang pemeliharaan kepentingan orang ramai adalah tanggungjawab masyarakat bersama.   Kalau ini tidak dapat dilakukan, masyarakat boleh mengalihkan tanggungjawab itu pada baitul mal dan harus menyumbangkan sebahagian daripada kekayaan mereka sendiri untuk tujuan tersebut.  Oleh kerana itu, menurut Syathibi, pemerintah dapat mengutip cukai-cukai baru dari rakyatnya, walaupun cukai-cukai itu tidak pernah dikutip sebelumnya dalam sejarah Islam.33

c.                   Wawasan Syathibi tentang Ekonomi Moden
Konsep Maqashidus Syari’ah Syathibi menggunakan istilah maslahah untuk menggambarkan tujuan syariah diturunkan.  Dalam hal ini, manusia dituntut mencapai maslahah dalam hidupnya, dengan cara melakukan berbagai aktiviti ekonomi seperti pengeluaran, penggunaan dan aktiviti ekonomi lainnya, yang merupakan tuntutan syariah demi meraih kesejahteraan di dunia dan di akhirat.  Fahim Khan mendefinisikan seluruh aktiviti ekonomi yang mengandungi kemaslahatan bagi umat manusia sebagai keperluan.34

Pemenuhan keperluan dalam pengertian tersebut adalah tujuan aktiviti ekonomi, dan pencarian terhadap tujuan ini merupakan kewajiban agama.   Dengan kata lain, manusia wajib mengatasi berbagai masalah ekonominya.  Oleh kerana itu, persoalan ekonomi dalam perspektif Islam adalah pemenuhan keperluan dengan sumber daya alam yang sudah sedia ada.

Konsep yang dikemukakan oleh asy-Syathibi ini mempunyai keunggulan komporatif yang ketara, kalau dibandingkan dengan konsep keperluan Abraham Maslow yang terkenal dengan konsep ‘hieraki keperluan’ (hierarchy of needs) itu.   Dalam konsep itu, Maslow berpendapat yang garis hieraki keperluan manusia berdasarkan pada keutamaan-keutamaan yang terdiri daripada :35

a)                  Keperluan Fisiologi (Physiological Needs)
b)                  Keperluan Keselamatan (Safety Needs)
c)                  Keperluan Sosial (Sosial Needs)
d)                  Keperluan Penghargaan (Esteem Needs)
e)                  Keperluan Aktualisasi Diri (Self Actualisation Needs)

Apabila dilihat lebih dalam,   tingkat-tingkat keperluan di atas sudahpun diambil kira  sepenuhnya oleh konsep Maqashidus Syari’ah.   Malah konsep konsep Maqashidus Syari’ah adalah lebh lengkap kerana ia menempatkan agama sebagai keperluan dasar manusia, satu perkara yang tidak diperhatikan oleh Maslow.

Dalam perspektif Islam, berdasarkan pada doktrin agama yang mengatakan bahawa pemenuhan keperluan manusia dalam rangka memperoleh maslahah di dunia dan di akhirat adalah kewajiban agama, manusia akan terdorong untuk mencipta dan bekerja keras.   Perkara ini akhirnya tentu akan meningkatkan produktiviti kerja dan memacu pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan.

IV.       Ibnu Khaldun (w. 808 H)
1.         Sekilas Riwayat Hidupnya
Abdurrahman bin Muhammad bin Khaldun dilahirkan pada 1 Ramadhan 732 H / 27 Mei 1332 di Tunisia dan meninggal dunia di Kaherah pada 25 Ramadhan 808 H / 19 Mac 1406.   Beliau mendapat pendidikan dalam bidang Islam, pemikiran logik, falsafah, hukum, tata bahasa dan kesusasteraan.36   Keluarga Ibnu Khaldun merupakan orang berada yang memberikan pendidikan terbaik kepadanya.  Ibnu Khaldun merupakan salah seorang pakar sejarah Arab ternama yang juga dikenali sebagai bapa sejarah kebudayaan dan sains sosial moden.  Ibnu Khaldun juga menulis sejarah Muslim di Afrika Utara yang terulung.37

Ibnu Khaldun bukan seorang faqih ataupun sufi.  Dia juga bukan ahli falsafah walaupun dia mempunyai pemahaman yang baik tentang masalah itu dan tentang disiplin akademik lain pada zamannya.  Dia unggul sebagai mahasiswa sejarah dan seorang juruanalisis sosial – satu bentuk ilmu pengetahuan yang dia sendiri menjadi perintis dan penyelesai masalahnya.   Kalau Ibnu Taimiyyah adalah tokoh tertinggi pada eranya dan Ghazali pula yang paling popular, maka Ibnu Khaldun adalah tokoh yang paling unik.  Dia dianugeri kekuatan menganalisis yang belum pernah ada sebelumnya dalam ilmu pengetahuan Islam.

Karyanya yang terbesar ialah tentang sejarah orang-orang Arab dan Barber, yang mengandungi pendekatan saitifik mengenai pemahaman sejarah, politik dan ekonomi.  Ibnu Khaldun juga mempercayai perkara yang dikurniakan Allah boleh dibuktikan secara empirikal.   Dia juga terkenal kerana hasil kerjanya dalam sosiologi, astronomi, numerologi dan kimia.   Secara individu, Ibnu Khaldun telah meletakkan dasar pada tradisi intelek pemikiran bebas Islam dan Arab, pasaran yang cekap, penyiasatan sains empirikal, pengajian sosial dan penyelidikan sejarah.38

Buku Muqadimmah-nya boleh dianggap sebagai karya terbesar dalam analisis sosial, politik dan ekonomi dalam tradisi Islam.  Buku itu menyajikan wawasan tentang perkara-perkara berikut : pembahagian kerja, wang dan harga, pengeluaran dan pengagihan, perdagangan antarabangsa, pembentukan modal dan pertumbuhan, kitaran perdagangan, kemiskinan dan kemakmuran, kependudukan, pertanian, industri dan perdagangan dan makro ekonomi dari cukai dan pengeluaran awam.

            Jika dilihat dari tahun kelahiran dan wafatnya, Ibnu Khaldun hidup semasa pemerintahan Abbasiyah II bermula dari Khalifah al-Mustakfi I (701 H / 1302 M) sehingga Khalifah al-Musta’in (808 H / 1406 M).

2.                  Pemikiran Ekonomi Ibnu Khaldun
Ibnu Khaldun mungkin merupakan tokoh ekonomi Islam terbesar kerana perbahasannya yang luas dan cemerlang tentang ekonomi.   Dialah satu-satunya ahli ekonomi Islam yang integriti dan mutu kualiti karnyanya diakui oleh ahli ekonomi Barat, J.A. Schumpeter dalam bukunya, History of Economic Analysis (1959).   Menurut Spengler pula, pemikiran ekonomi Ibnu Khaldun sangat penting kerana ia bukan saja banyak mendahului pemikiran para ekonomi moden (Barat), tetapi juga kerana beliau memiliki penguasaan ilmu pengetahuan yang luas dan mendalam sehingga mampu menulis pemikiran ekonomi dalam perspektif yang menyeluruh dan lengkap.39

Ibnu Khaldun tidak terlibat dalam merinci norma-norma Islam dari perilaku ekonomi, subjek yang sudah mempunyai penulisan yang banyak.   Tumpuan utamanya juga bukan pada penciptaan polisi ekonomi yang tepat dan sesuai untuk pemimpin Islam, seperti yang telah banyak dilakukan oleh pendahulunya.  Perhatiannya tertumpu pada jatuh bangunnya dinasti dan kitaran kemiskinan dan kemakmuran, di mana dia telah memerhatikan beberapa pola yang pasti.   Dia ingin mengetahui kenapa sesebuah negara lebih makmur dari negara yang lain.  Tetapi dalam sebuah abad yang dikuasai oleh tulisan normatif, sumbangannya untuk analisis positif gagal mendapat perhatian.  Zamannya juga bersamaan dengan menurunnya kegiatan intelektual di dunia Islam secara umum.  Ini membuatkan arahan yang diberikannya tidak dilaksanakan dengan bersungguh-sungguh.

Adalah sulit, malah tidak mungkin, untuk menulis sumbangan Ibnu Khaldun dalam beberapa baris saja.  Hanya tiga perkara saja yang dapat disebutkan sebagai contoh wawasan analisisnya,  iaitu pembahagian kerja, perdagangan antarabangsa dan kewangan negara.

Setelah membuat pemerhatian yang orang perseorangan sukar menghasilkan makanannya sendiri, Ibnu Khaldun mencatat bahawa pengeluaran suatu jenis makanan seperti gandum, memerlukan enam hingga sepuluh jenis perkhidmatan yang berbeza.   Dengan meyediakan semua jenis-jenis perkhidmatan ini, manusia mampu menghasilkan jumlah makanan yang beberapa kali lebih banyak daripada jumlah yang diperlukan untuk kegunaaan mereka sendiri.   Dengan cara ini, barangan yang berlebihan boleh ditukarkan dengan barangan yang dihasilkan oleh orang lain, sehingga mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan.  Dia juga mengatakan negara yang mempunyai suatu lebihan yang boleh diperdagangkan dengan negara lain lebih makmur dari negara yang mempunyai sedikit hasil yang boleh ditawarkan dalam perdagangan antarabangsa.   Penduduk adalah faktor yang paling penting dalam mendorong perdagangan antarabangsa.  Penduduk yang ramai akan mewujudkan pembahagian kerja yang lebih besar dan juga kemahiran yang lebih tinggi.   Ini akan menyebabkan peningkatan dalam lebihan dan perdagangan antarabangsa.   Hasil daripada kemakmuran ini pula akan menyebabkan peningkatan permintaaan untuk barang-barang mewah, penggandaan keinginan dan juga pempelbagaian lanjut dari industri.

Ibnu Khaldun membuat suatu rumusan makro ekonomi global tentang cukai dan pengeluaran awam :

“Faktor yang paling banyak memberi sumbangan kepada penduduk dan peradaban ialah pengurangan cukai ke atas penduduk sehingga menjadi serendah mungkin.   Perkara ini akan memberi dorongan kepada rakyat sehingga mereka merasakan kepercayaan dan menyedari manfaat yang diberikan oleh peradaban.  Cukai yang rendah mengarah kepada peningkatan kemakmuran dan pengembangan dalam asas cukai dan menghasilkan pendapatan menyeluruh yang lebih besar lagi.”

Ibnu Khaldun juga membahaskan dengan lebih terperinci lagi tentang bagaimana cukai yang tinggi boleh membunuh sokongan yang mengakibatkan penurunan pengeluaran dan pengurangan penduduk (kerana penduduk pindah ke daerah lain).   Beliau membuktikan cukai yang tinggi akhirnya menghasilkan pendapatan yang lebih kecil.  Untuk memulihkan keadaan kemerosotan, Ibnu Khaldun mencadangkan agar cukai dikurangkan dan pengeluaran umum ditingkatkan.  Dia berkata, “Seperti yang kita ketahui, negara adalah pasaran yang terbesar, ibu dari semua pasaran.  Ia adalah asas dan dasar mereka dalam erti penghasilan dan pendapatan.   Jika pasaran ini mengecil dan pengeluaran di dalamnya berkurangan, secara automatik keadaan ini akan diikuti oleh pasaran lain, malah mungkin berlaku dalam skala yang lebih besar.”

Sebahagian daripada gagasan Ibnu Khaldun boleh disenaraikan secara ringkas seperti di bawah ini :
           
            1.         Cukai dan Perbelanjaan Negara40
            Berkaitan dengan masalah cukai, Ibnu Khaldun mengatakan bahawa cukai menjadi faktor penting dalam pertimbangan perniagaan seseorang.  Pengusaha sentiasa berusaha  memaksimumkan keuntungannya.  Jika tarif cukai terlalu tinggi, dia tidak akan bersungguh-sungguh mengusahakan perniagaannya kerana keuntungan yang diperoleh terlalu kecil.   Oleh kerana itu, jumlah cukai yang dikenakan haruslah dilakukan secara adil kepada semua yang wajib membayar dan secara wajar, sesuai dengan kemampuan wajib cukai yang sesungguhnya.

            Dalam usaha memenuhi keperluan rakyat, pemimpin akan membelanjakan dana yang diperolehinya dari cukai.  Pemimpin akan membeli banyak barang dan juga perkhidmatan.  Jadi, Ibnu Khalduun mengatakan yang pemimpin adalah pasaran bagi barang dan jasa.

            Menurut Ibnu Khaldun lagi, keutamaan perbelanjaan negara ialah untuk memenuhi keperluan sosial kepada fakir miskin, janda dan anak yatim, para pesara, orang-orang buta dan golongan yang tidak tahu membaca Al-Quran.  Kemudian negara juga perlu membangunkan rumah sakit, membiayai jururawat, doktor dan juga pegawai kesihatan.

2.                  Pasaran Bebas, Perdagangan Antarabangsa dan Tingkat Gaji
Secara umum, Ibnu Khaldun menekankan kepentingan suatu pasaran yang bebas.  Beliau  menentang campur tangan negara dalam masalah ekonomi dan percaya akan kecekapan sistem pasaran bebas.   Dia juga sudah menghubungkan perbezaan tingkat harga di antara negara dengan ketersediaan faktor-faktor pengeluaran, seperti yang diungkapkan dalam teori perdagangan antarabangsa moden.  Penduduk merupakan faktor penting yang mendorong perdagangan antarabangsa.  Jumlah penduduk yang besar akan menghasilkan tenaga kerja yang mahir, dan ini akan meningkatkan lebihan dan juga perdagangan antarabangsa.  Pembahagian tenaga kerja antarabangsa akan lebih bergantung pada perbezaan keahlian dan kemahiran penduduk di berbagai negara daripada sumber daya alamnnya.41 

3.                    Teori Pengeluaran42
Menurut Ibnu Khaldun, pengeluaran ialah aktiviti manusia yang dikelolakan secara sosial dan antarabangsa.   Pada suatu sisi, manusia adalah makhluk ekonomi yang mempunyai tujuan untuk menghasilkan sesuatu.  Akan tetapi, dari sisi yang lain pula, faktor pengeluaran yang utama ialah tenga kerja manusia.   Ibnu Khaldun berpendapat yang tenaga manusia adalah sangat penting untuk pengumpulan hasil dan modal.   Kalau sumber pengeluaran ialah pekerjaan seperti kraf tangan, maka perkara ini adalah jelas.  Kalau sumber pendapatan ialah haiwan, tanaman ataupun bahan-bahan mineral, tenaga manusia masih tetap memainkan peranan   penting.  Jadi, tanpa tenaga manusia, tidak akan ada hasil yang boleh diperolehi dan tidak akan ada hasil yang berguna.

Manusia tidak dapat menghasilkan barang-barang untuk memenuhi keperluan hidupnya sendirian.  Jika manusia ingin bertahan hidup, mereka haruslah mengumpulkan tenaga mereka.  Dengan menggunakan modal ataupun kemahiran, operasi pengeluaran yang paling sederhana memerlukan kerjasama dari banyak pihak dan kemahiran teknikal.  Menurut Ibnu Khaldun, organisasi sosial dari tenaga kerja ini harus dilakukan melalui kepakaran yang lebih tinggi dari pekerja.   Hanya melalui kepakaran dan pengulangan operasi-operasi sederhanalah orang menjadi mahir dan dapat menghasilkan barang dan perkhidmatan yang bermutu baik dengan kecepatan yang baik. 

Selain dari itu, melalui kemahiran dan kerjasama sosial, usaha manusia meningkat berlipat ganda.  Pengeluaran yang dihasilkan oleh manusia yang bekerja secara bersama-sama adalah lebih besar berbanding dengan jumlah pengeluaran yang dihasilkan oleh orang perseorangan, dan juga lebih besar berbanding dengan jumlah yang diperlukan oleh mereka untuk bertahan hidup.

V.        Al-Maqrizi (w. 845 H)
1.         Sekilas Riwayat Hidupnya
            Nama penuhnya ialah Taqiyuddin Abul Abbas Ahmad bin Ali bin Abdul Qadir al-Husaini dan dia lahir di Kaherah pada tahun 766 H.  Keluarganya berasal dari Maqarizah, sebuah perkampungan di kota Ba’labak.  Itulah sebabnya dia dikenali dengan nama al-Maqrizi.

            Al-Maqrizi mempelajari dan mendalami berbagai disiplin ilmu pengetahuan seperti fikah, hadis dan sejarah dengan para ulama besar yang hidup pada zamannya.   Di antara tokoh terkenal yang sangat mempengaruhi pemikirannya ialah Ibnu Khaldun.  Malah dia dikenali sebagai murid Ibnu Khaldun yang terkemuka.   Dia mula belajar dengan Ibnu Khaldun ketika Ibnu Khaldun menetap di Kaherah dan memegang jawatan Hakim Agung mazhab Maliki pada masa pemerintahan  Sultan Barquq (784-801 H).

            Ketika berusia 22 tahun, al-Maqrizi memulakan kerjayanya sebagai pegawai di Diwanul Insya, yang berfungsi seperti pejabat sektretariat negara.   Kemudian, dia dilantik menjadi wakil qadhi di pejabat hakim agung mazhab Syafi’i, khatib di Masjid Jamek Amr dan Madrasah Sultan Hasan, Imam Masjid Jamek al-Hakim dan guru hadis di Madrasah al-Muayyadah.43

            Pada tahun 791 H, Sultan Barquq melantik al-Maqrizi sebagai muhtasib di Kaherah.  Jawatan ini membuat al-Maqrizi banyak terlibat dalam masalah pasaran, perdagangan dan mudharabah, sehingga perhatiannya banyak tertumpu pada harga, asal-usul wang dan kaedah-kaedah timbangan.  Dia memegang jawatan itu selama dua tahun.

            Pada tahun 811 H pula, al-Maqrizi dilantik sebagai pelaksana pentadbiran wakaf di Qalanisiyah, Damaskus.  Setelah menetap selama 10 tahun di Damaskus, al-Maqrizi kembali ke Kaherah.  Semenjak itu, dia mengundurkan diri dari jawatannya dan menghabiskan waktunya pada ilmu.  Dia aktif mengajar dan menulis, terutamanya tentang sejarah Islam, sehingga dia dikenali sebagai seorang ahli sejarah besar pada abad 9 H.  Al-Maqrizi meninggal dunia di Kaherah pada 27 Ramadhan 845 H.44

            Kalau dilihat dari tahun kelahiran dan wafatnya, Taqiyuddin Abul Abbas Ahmad bin Ali al-Maqrizi hidup semasa kerajaan Bani Abbasiyah II, bermula dari Khalifah al-Mutawakkil (763 H /  1362 M) sehingga Khalifah al-Mustakfi II (845 H / 1441 M).

            2.         Pemikiran Ekonomi al-Maqrizi
            Al-Maqrizi bukanlah seorang sufi.  Kerjayanya sebagai  ahli sejarah sangat mempengaruhi pemikirannya tentang ekonomi.   Dia sentiasa melihat setiap persoalan dengan mengaitkan persoalan itu dengan masa lampau dan memotret fenomena ekonomi sesuatu negara seadanya, disertai dengan tumpuan pada beberapa perkara yang mempengaruhi naik turunnya sesuatu pemerintahan itu.   Ini bermakna pemikiran ekonomi al-Maqrizi cenderung positif.  Ini adalah satu perkara yang unik dan menarik kerana  pada masa itu,  yang lebih menonjol dan berpengaruh ialah pemikiran normatif.45

            Al-Maqrizi merupakan pemikir ekonomi Islam yang melakukan kajian khusus tentang wang dan inflasi.46  Al-Maqrizi membahagi inflasi kepada dua kategori iaitu inflasi yang disebabkan oleh faktor yang bersifat semula jadi dan inflasi yang disebabkan oleh kesilapan manusia.

            Dengan lebih lanjut, al-Maqrizi menjelaskan bahawa inflasi semula jadi disebabkan oleh berbagai faktor yang tidak boleh dihindari oleh manusia.  Di antaranya ialah bencana alam ataupun hasil pertanian yang tidak menjadi, yang mana boleh menyebabkan kekurangan makanan secara semula jadi.  Ini mengakibatkan harga meningkat tinggi dan melebihi daya beli masyarakat.  Tentang inflasi yang disebabkan oleh kesilapan manusia,  al-Maqrizi mengenalpasti tiga sebab berlakunya inflasi ini.  Sebab-sebab itu ialah rasuah dan sistem pentadbiran yang tidak cekap, cukai tinggi yang dikenakan pada pengusaha dan kenaikan bekalan mata wang fulus.   Seperti yang diketahui, fulus ilah mata wang yang dibuat daripada tembaga dan yang dicetak pada ketika itu dan bernilai 48 fulus untuk setiap dirham.

            Pencetakan fulus berterusan sehingga jabatan di wilayah-wilayah terpengaruh dengan keuntungan besar yang diperolehi dari aktiviti ini.   Polisi sepihak mula diterapkan dengan meningkatkan jumlah pencetakan fulus dan menetapkan rasio kepada 24 fulus untuk setiap dirham.  Akibatnya, nilai mata wang mengalami penurunan sehingga membuatkan rakyat menderita kerana terpaksa menanggung kerugian besar.  Ini adalah kerana barang-barang yang sebelumnya berharga ½ dirham kini berharga 1 dirham.47

            Al-Maqrizi mengatakan yang pencetakan wang secara berlebihan jelas akan mengakibatkan naiknya tahap harga secara keseluruhan.   Oleh kerana itu, dia berpendapat sebaik-baiknya wang dicetak hanya pada tahap minimal, pada jumlah yang diperlukan untuk membuat urusniaga saja dan dalam nilai yang kecil.  Ini adalah untuk menghindari orang-orang daripada melakukan penumpukan wang.

            Berbicara tentang persoalan ini, al-Maqrizi menegaskan yang mata wang emas dan perak merupakan satu-satunya mata wang yang dapat dijadikan standard nilai seperti yang telah ditentukan oleh syariah, manakala penggunaan fulus sebagai mata wang dapat menimbulkan inflasi.  Menurutnya lagi, fulus dapat diterima sebagai mata wang hanya jika penggunaanya dikawal, iaitu digunakan hanya untuk keperluan urusniaga berskala rendah.

            VI.       Shah Waliyullah (1114-1176 H / 1703-1762 M)
            Ahmad Syah bin Abdurrahman al-Umari ad-Dahlawi Abu Abdil Aziz lebih dikenali dengan panggilan Shah Waliyullah.  Beliau dilahirkan dan dibesarkan di Delhi pada masa kerajaan Bani Abbasiyah II  di bawah pemerintahan Khalifah al-Mutawakkil II (kedua kali), tahun 923 H / 1517 M.  Dalam karyanya yang terpenting, Hujjatullah al-Balighah, Shah Waliyullah mengemukakan penjelasan tentang jalan fikiran ketentuan syariah untuk tingkah laku peribadi dan organisasi sosial.

            Menurut Shah Waliyullah, cabang ilmu pengetahuan syariah yang khusus ini, iaitu “Pengetahuan tentang erti yang tersembunyi dari agama yang berusaha menghurai kebijksanaan di sebalik hukum dan (soal jawab) mengapa perkara ini telah diberikan” adalah perkara yang paling penting dalam ilmu syariah.    Manusia, secara semula jadi, adalah makhluk sosial.  Kunci dari kewujudannya terletak pada kerjasama yang terdapat dalam berbagai bentuk seperti pertukaran, kontrak, perkongsian keuntungan dan hasil pertanian dan lain-lain lagi. 

            Syariah melarang kegiatan yang melanggar semangat kerjasama ini seperti judi dan riba.   Ia mengatakan yang perjudian itu sama dengan memperoleh kekayaan yang berdasarkan pada ketidaktahuan orang, ketamakan, harapan palsu dan terdedah pada risko serta ketidakpastian yang ditimbulkan oleh keadaan itu.   Perjudian tidak ada hubungannya dengan kerjasama dan tidak memberi apa-apa sumbangan kepada peradaban.  Malah perjudian boleh merosakkan kemakmuran dan menimbulkan permusuhan.  Perjudian juga menjauhkan orang dari kegiatan yang bermanfaat dan kreatif, dan dari bentuk-bentuk kerjasama yang merupakan asas peradaban.  Larangan ke atas riba juga dijelaskan berasaskan sebab yang sama.

            Dalam usaha dan kerjasama yang dilakukan, sumber alam khususnya tanah, harus dikongsi secara adil :  “Dan tanah nyatanya adalah seperti masjid ataupun tempat berehat yang diabdikan kepada musafir. Mereka menggunakannya bersama-sama dan orang yang datang dahulu akan dilayan terlebih dahulu.  Makna dari pemilikan bagi manusia ialah manusia lebih berhak memanfaatkannya dari yang lain.”

            Contoh lain wawasan Waliyullah ialah pandangannya tentang kewangan negara.  Kehidupan yang berbudaya memerlukan kehadiran satu pemerintahan ataupun kerajaan yang mempunyai beberapa orang pekerja untuk menjaga pertahanan, undang-undang dan keselamatan, menjamin keadilan dan juga menguruskan tanggungjawab awam seperti membina jalan dan jambatan.   Jadi, sistem cukai adalah penting untuk membayar perbelanjaan kerajaan dan untuk membiayai perbelanjaan awam yang berat untuk ditanggung oleh rakyat ataupun yang berada di luar tujuan mereka.  Cukai seperti itu mestilah hanya terbatas pada keperluannya dan hanya dikenakan kepada orang-orang yang mampu membayarnya.

            Menurut Waliyullah lagi, masalah yang dihadapi oleh manusia ialah kegemaran pada kemewahan.   Mengikut tradisi ekonomi Islam, ia juga membezakan antara keperluan, keselesaan dan kemewahan dan berpendapat bahawa penguasalah yang pertama sekali menerima gaya hidup yang berlebihan.   Perkara ini berlaku dalam peradaban Rom dan juga dalam peradaban lain di luar dunia Arab.   Perkara ini menjurus kepada kerosakan dari peradaban itu.  Dia mengajukan tumpuan pada masanya sendiri dengan kata-kata ini : “Apa yang anda lihat pada penguasa di negeri anda sendiri, memisahkan anda lebih jauh.”

            Waliyullah hidup di waktu-waktu terakhir kekuasaan Islam di India, ketika kemewahan kerajaan Mughal sedang mengalami kehancuran.   Wawasannya yang tajam itu menganggap kejatuhan ini disebabkan oleh kehidupan orang kaya yang gemar bermewah-mewah   di ibukota Delhi, tempat mereka tinggal.   Pemusatan kekayaan di tangan segelintir orang membuatkan jurang kekayaan di antara orang kaya dan orang miskin menjadi semakin dalam.   Peralihan dari sumber produktif kepada barang mewah menyebabkan kekurangan barang-barang dan perkhidmatan keperluan asas.  Gaya hidup pemimpin yang berlebihan dan ancaman berterusan terhadap kekuasaan dari wilayah yang berbeza membuat mereka terpaksa menaikkan cukai terhadap orang biasa, yang mana menambahkan lagi kesengsaraan mereka dan mempercepatkan penurunan ekonomi.

            Dia menemui dua faktor yang paling bertanggungjawab atas kemerosotan di negaranya sendiri.  Pertama, kewangan negara banyak dibelanjakan untuk fungsi-fungsi yang tidak produktif seperti menyara penyair, orang suci dan mereka yang menyamar sebagai pelajar ataupun pejuang.   Kedua, “Cukai yang berat dikenakan kepada pengusaha tanah, pedagang dan  artisan melumpuhkan mereka yang patuh dan menimbulkan perlawanan di tangan orang  yang kuat mengarah kepada pemberontakan.  Kota hanya boleh menjadi makmur jika cukai yang dikenakan adalah sedikit dan ada sistem pentadbiran yang lancar.  Biarkan rakyat pada zaman ini mengindahkan butir ini!”

            C.        Berakhirnya Pemerintahan Bani Abbasiyah II
            Pemerintahan Bani Abbasiyah II berakhir setelah khalifah terakhirnya, al-Mutawakkil turun tahta dan menyerahkan kekuasaan kepada Sultan Salim dari Bani Utsmaniyah pada tahun 923 H / 1517 M.  dengan demikian, berakhirlah kekhalifahan Bani Abbasiyah II dan pemerintahan kaum Muslimin seterusnya berpindah ke tangan Bani Utsmaniyah.

0 komentar:

Posting Komentar