Categories

Lesson 6

Blog Archive

Follower

Statistik

Sumbangan Ulama dan Fukaha dalam Pemikiran Ekonomi Islam            Pada masa pemerintahan Bani Umayyah, Ilmu Ekonomi Islam secara bertahap berkembang sebagai suatu bidang ilmu yang menjadi bahan kajian para fukaha, sufi, ahli falsafah, ahli sosiologi dan juga ahli politik.

            Para cendekiawan itu bukanlah ahli-ahli ekonomi yang sebenarnya kerana pada masa itu, klasifikasi disiplin ilmu pengetahuan belum lagi dilakukan.  Mereka memiliki keahlian dalam berbagai bidang ilmu.  Besar kemungkinan inilah yang menyebabkan mereka melakukan pendekatan antara disiplin, di antara ilmu ekonomi dengan ilmu yang mereka kaji sebelumnya.  Pendekatan ini membuat mereka tidak menumpukan perhatian hanya pada variabel-variabel ekonomi semata-mata.35


            Menurut Dr. Umar Chapra, para cendekiawan ini menganggap kesejahteraan umat manusia sebagai hasil akhir daripada interaksi di antara faktor ekonomi dan faktor-faktor lain seperti moral, sosiologi, demografi dan juga politik.  Semua faktor tersebut berpadu menjadi satu, sehingga tidak ada satu faktor pun yang dapat memberi sumbangan optimum tanpa sokongan faktor yang lainnya.36

            Menurut Muhammad Nejatullah Shiddiqi37, ilmu ekonomi dari para fukaha kebanyakannya lebih bersifat normatif, iaitu berkaitan dengan ciri-ciri yang terperinci  : perilaku yang adil, polisi yang sesuai, dan batasan yang dibenarkan dalam menyelesaikan masalah dunia.

            Dia juga mengatakan yang sumbangan utama tasawuf bagi pemikiran ekonomi ialah anjuran untuk menarik diri secara tetap (constant pull) untuk tidak memberi nilai terlalu tinggi pada kekayaan material dan satu dorongan yang keras (persistent push) untuk memerhatikan kepentingan orang lain dan tidak mementingkan diri sendiri melebihi ciptaan Allah.

            Ahli falsafah Muslim mengikut cara ahli falsafah Yunani, khususnya Aristotle (367-322 SM), tetapi masih tetap setia pada syariah dengan segala ketulusan hati, terutamanya dengan memberi lebih perhatian kepada sa’adah ataupun kebahagiaan dalam erti yang paling luas.   Secara umum, cara mereka berfikir kerap kali menjurus ke arah fenomena ekonomi makro.  Perkara ini berbeza dengan para fukaha yang telah terikat perhatiannya pada masalah-masalah ekonomi mikro.38

            Aliran utama pemikiran ekonomi Islamik datang dari para fukaha, tetapi para sufi dah ahli falsafah juga berjaya menambahkan bahan-bahan kepada aliran ini, yang meratakan jalan bagi suatu sistesis untuk tempoh berikutnya.

            Berbeza dengan para pemikir ekonomi konvensional, para pemikir Muslim dalam bidang ekonomi tidak melahirkan mazhab-mazhab ataupun aliran ekonomi yang kebenarannya ataupun masa berlakunya dibatasi oleh ruang dn waktu.   Tulisan mereka  merujuk pada sumber yang sama iaitu pada Al-Quran, Sunnah dan fikah, jadi pemikiran mereka pada dasarnya tetap berlaku dan boleh dianggap benar sepanjang zaman, sehingga terus berkembang kelengkapan dan kesempurnaannya.

            Perbezaan pendapat di antara para fukaha mungkin juga berlaku, tetapi hanya pada penafsirannya saja kerana mereka menggunakan kaedah yang berbeza.  Menurut catatan Abdullah Musthafa al-Maraghi, sepanjang pemerintahan Bani Umayyah, terdapat lebih dari 14 orang yang pakar dalam bidang fikah.39

            Di antara para fukaha, yang menulis tentang pemikiran ekonomi yang berjaya dikumpulkan oleh Muhammad Nejatullah Siddiqi,40 ialah :  Imam Abu Hanifah (80-150 H / 699-774 M), Al-Awza’i (88-157 H / 707-774 M), Imam Malik bin Anas (93-197H  / 712-795 M), Abu Yusuf (113-182 H / 731-798 M) dan  Muhammad bin Hasan asy-Syaibani (132-189 H / 750-804 M).

            1.         Imam Abu Hanifah an-Nu’man (80-150 H / 699-774 M)
            Abu Hanifah dilahirkan di Kufah dan wafat di Baghdad dan hidup pada zaman Bani Umayyah selama 52 tahun, bermula dari pemerintahna Khalifah Abdul Malik (86 H / 685 M) dan pada zaman Bani Abbasiyah selama 18 tahun.  Ahli hukum yang hebat ini juga seorang pedagang yang berdagang di Kufah, yang pada ketika itu merupakan pusat kegiatan komersil dalam keadaan ekonomi yang berkembang dan makmur.  Terdapat sebuah urusniaga yang semakin popula pada wakti itu, iaitu salam ataupun kontrak penjualan suatu komoditi yang akan diserahkan pada waktu akan datang dengan bayaran tunai pada waktu kontrak itu dibuat.    Abu Hanifah menemui banyak sekali kekaburan dan kekeliruan tentang kontrak ini, sehingga mencetuskan perselisihan.  Dia cuba menghapuskan perselisihan itu dengan menyenaraikan apa yang harus diketahui dan yang harus dinyatakan dengan jelas dalam kontrak itu, seperti :  jenis komoditi, kuantiti dan kualitinya, serta tarikh dan tempat penyerahannya.  Abu Hanifah menetapkan syarat iaitu komoditi mesti berada di pasar untuk jangka masa yang menghalang, di antara kontrak dan tarikh penyerahan, sehingga kedua belah pihak tahu yang penyerahannya bakal terjadi.   Dalam hal ini, pengalaman Abu Hanifah serta pengetahuannya dalam selok belok berdagang banyak membantu dalam memberikan pendapat yang bernas.  Tindakannya sangat bijaksana kerana menghindari perselisihan dengan menghapuskan kekeliruan adalah tujuan dari syariah yang berkaitan dengan hal urusniaga.

            Perkara lain yang diambilkira ialah tentang murabahah (kontrak penjualan dengan kenaikan atas harga beli).    Pengetahuan secara langsung yang Abu Hanifah miliki tentang selok-belok perdagangan membolehkan dia menentukan peraturan yang dapat menjamin pelaksanaan urusniaga yang adil.  Abu Hanifah juga memberikan jalan penyelesaian untuk masalah perdagangan lainnya, yang mana berkaitan dengan norma-norma Islam.

            Imam Abu Hanifah sangat mengambil berat tentang golongan miskin dan lemah.  Oleh kerana itu, dia tidak membebaskan barang-barang kemas dari zakat.  Pemilik yang memiliki hutang juga diharuskan membayar zakat.  Dalam hal ini, Abu Hanifah menolak pelaksanaan muzara’ah (kontrak bagi hasil pertanian) semata-mata kerana keinginannya membela golongan yang lebih lemah, iaitu golongan petani kecil yang mana tanahnya mungkin tidak membuahkan sebarang hasil.

            2.         Al-Awza’i (88-157 H / 707-774 H)
            Abdurrahman al-Awza’i dari Beirut sebaya dengan Imam Abu Hanifah.   Dia hidup semasa zaman pemerintahan Khalifah Bani Umayyah bermula dari Khalifah al-Walid (86 H / 705 M).   Dia ialah  pengasas sebuah aliran hukum agama tetapi tidak dapat bertahan lama.   Al-Awza’i membenarkan kebebasan berkontrak dan memberi kemudahan pada orang dalam urusniaga mereka.  Dia juga membenarkan perkongsian hasil pertanian (muzara’ah), sesuai dengan keperluannya, seperti mana dia membolehkan perkongsian keuntungan (mudharabah).  Dia membenarkan modal diberi dalam bentuk tunai ataupun dalam bentuk semulajadi (namun ada beberapa ahli hukum lain mengharuskan tunai).  Pendekatannya dalam hal-hal kontrak salam juga fleksibel.

            3.         Imam Malik bin Anas (93-197 H / 712-795 M)
            Imam Malik bin Anas wafat di Madinah dan hidup semasa zaman pemerintahan Khalifah Bani Umayyah, bermula dari Khalifah al-Walid  (86H / 705 M).   Beliau ialah pengasas sebuah aliran hukum Islam yang lain dan pemegang kuasa tradisi hidup kota Nabi, iaitu Madinah.   Karyanya yang terkenal ialah kitab al-Muwattha’, sebuah kitab hadis yang berbentuk fikah ataupun kitab fikah berbentuk hadis.  Inilah kitab hadis dan fikah tertua yang pernah dijumpai.41

            Walaupun dia tidak banyak memberi pandangan tentang ekonomi, terdapat dua perkara penting yang mesti diperhatikan, iaitu :
            Pertama, Imam Malik berpendapat pemimpin harus bertanggungjawab atas kesejahteraan rakyat.  Dia mengingatkan para pemimpin bagaimana Umar bin Khattab, khalifah kedua, mengambil berat tentang keperluan rakyat dan mendesak pemimpin sesudahnya melakukan perkara yang sama. 

            Kedua, tentang al-maslahah al-mursalah.  Maslahah sama dengan kepentingan/ kebaikan/kegunaan/manfaat baik untuk individu mahu pun untuk masyarakat.  Mursalah pula bermakna bebas, tidak terbatas, tidak terikat.  Merujuk kepada asas syariah, Imam Malik dibimbing oleh maslahah untuk segala perkara yang tidak termasuk dalam teks Al-Quran dan Sunnah.
           
            Dengan menggunakan dua elemen di atas, secara jelas Imam Malik mengakui hak dari pemerintahan Islam untuk memungut cukai apabila diperlukan seperti yang disebutan secara khuss dalam syariah.

            4.         Abu Yusuf (113-182 H / 731-798 M)
            Abu Yusuf hidup pada masa pemerintahan khalifah Bani Umayyah, bermula dari Khalifah Hisyam (105 H/724 M).  Dialah ahli undang-undang pertama yang secara eksklusif mengkaji makalah tentang polisi ekonomi.  Bukunya ‘Kitabul Kharaj’ diikuti oleh karya-karya yang sama yang ditulis oleh ahli undang-undang yang lain di kemudian hari.   Dia memberi penekanan pada tanggungjawab ekonomi yang dipegang pemimpin terhadap pemenuhan keperluan rakyat, serta pengembangannya, keadilan dan kesesuaian dalam pencukaian, dan kewajiban pemimpin dalam menggunakan wang rakyat yang mana adalah suatu kepercayaan (amanah) yang harus dipertanggungjawabkan untuk setiap pengeluaran yang dilakukan.   Ini adalah tema-tema yang sering diulang semula dalam semua tulisan tentang perkara yang sama.  Dia menentang keras kutipan cukai pertanian dan perkara ini dirasakan lebih adil.   Tindakan ini ialah untuk menghasilkan suatu pendapatan yang lebih besar dan memudahkan perluasan kawasan  yang diusahakan.  Abu Yusuf juga memberi cadangan-cadangan secara terperinci tentang cara-cara agar pengeluaran mencapai sasaran pembangunan pada pembinaan jambatan, empangan dan kerja-kerja saliran.  Walaupun sumbangan utamanya terletak pada bidang kewangan negara, Abu Yusuf membincangkan juga tentang polisi pengendalain harga.  Perbincangan ini membawanya ke perbahasan tentang bagaimana harga ditentukan dan bentuk pengaruh dari berbagai jenis cukai yang berbeza.

            5.         Muhammad bin al-Hasan asy-Syaibani (132-189 H / 750-804 M)
            Muhammad bin al-Hassan hidup pada masa pemerintahan Khalifah Bani Umayyah, bermula dari Khalifah Marwan H. al-Himar (127-132 H / 744-750 M) atau di akhir pemerintahan Bani Umayyah.  Dia menulis makalah ringkas tentang pendapatan yang bertajuk Kitab al-Iktisan fir Rizq al-Mustathab (Buku tentang Pendapatan untuk Kehidupan yang Bersih).    Dalam makalah pendek ini, dia membicarakan tentang kepentingan suatu pendapatan untuk hidup, yang diperkuat dengan suatu perbincangan tentang cara utama untuk melakukannya, iaitu melalui : ijarah (sewa), tijarah (perdagangan), zira’ah (pertanian) dan sina’ah (industri).   Berbagai ketentuan syariah untuk melaksanakan kegiatan ini diperkenalkan. Penulis juga menghuraikan perilaku penggunaan seorang Muslim yang baik, dan menonjolkan kebahagiaan dalam memberi derma dan pada masa yang sama, menunjukkan yang meminta-minta itu suatu tindakan yang tidak elok.

            Kitab as-Asl dari Muhammad dan karya hukum lainnya merupakan bahan standard untuk berbagai urusniaga termasuklah : salam (pesanan yang pembayaran dibuat pada mulanya), syirkah (kerjasama usaha), mudharabah (berkongsi hasil) dan lain-lain lagi.  Bersama dengan Abu Yusuf, dia membentuk asas utama aliran utama Hanafi dan hukum Islam, di mana makalah Muhammad lebih banyak berkaitan dengan perilaku ekonomi Muslim sebagai individu.  Manakala Abu Yusuf lebih banyak memberikan saranan kepada pemimpin tentang polisi umum.  Kedua-duanya memberi kita gagasan yang lengkap tentang bagaimana kedua-dua pakar itu mengimpikan suatu kehidupan ekonomi yang bercirikan Islam, baik secara individu mahupun secara bermasyarakat.  Tumpuan mereka berpusat pada pertimbangan suatu peranan yang aktif dari negara untuk menjamin agar semua keperluan dipenuh, wujudnya keadilan di antara manusia dan juga pembangunan ekonomi.

0 komentar:

Posting Komentar