Categories

Lesson 6

Blog Archive

Follower

Statistik

Perkembangan Pemikiran Ekonomi Para Fukaha pada Masa Pemerintahan Bani Abbasiyah            Menurut catatan sejarah, pada tiga abad pertama pemerintahan Bani Abbasiyah (abad ke-18 sehingga abad ke-11), sejarah menyaksikan kejayaan peradaban Islam abad pertengahan.  Kesusasteraan, teologi, falsafah dan ilmu alam berkembang dengan pesat.  Kemajuan ekonomi dan perdagangan dapat dilihat di mana-mana, terutamanya di negara Parsi, Iraq dan Mesir.  Hubungan perdagangan terbentuk dengan wilayah luar seperti Eurasia, Timur Jauh, India dan Afrika Hitam.  Walaupun pada abad ke-10, terjadi pergolakan politik, kemajuan ekonomi dan budaya terus berlangsung, sehingga seorang orientalis Swiss, Adam Mez, pada ketika itu memanggil periode tersebut “periode Pembaharuan Islam”.9


            Menurut catatan Abdullah Musthafa al-Maraghi, terdapat lebih daripada 161 orang pakar dalam bidang fikah yang lahir dan hiduppada masa pemerintahan Bani Abbasiyah, yang berkedudukan di Baghdad, Iraq.10  Para fukaha yang tulisannya berkaitan dengan pemikiran ekonomi yang berjaya dikumpulkan oleh Muhammad Nejatullah Siddiqi,11,12 pada masa pemerintahan Bani Abbasiyah termasuklah :

            1.         Yahya bin Adam al-Qarasyi (w. 203 H / 818 M)
            Pada periode awal Daulah Abbasiyah, ramai penulis yang cenderung membahaskan tentang kewangan negara. Terdapat beberapa hasil kerja tentang kewangan negara yang masih ada ataupun yang dilaporkan.  Salah satu daripadanya ialah Kitab al-Kharaj yang ditulis oleh Yahya bin Adam dan buku ini mendapat perhatian dari para penulis hari ini.  Buku itu telah diterjemahkan ke dalam bahasa Inggeris, tetapi ia tidak memberi perhatian khusus pada pemikiran ekonomi ataupun analisanya. 

            2.         Asy-Syafi’i (150-204 H / 767-820 M)
            Beliau lahir di Ghazah dan wafat di Mesir.  Imam Syafi’i hidup pada masa pemerintahan Bani Abbasiyah, mulai dari Khalifah al-Mansyur (136 H / 754 M).  Tidak banyak yang dapat dilaporkan tentang pemikiran ekonomi Imam Syafi’i, namun yang penting untuk diperhatikan ialah penolakkannya terhadap kebebasan menggunakan maslahah sebagai acuan dan pemikiran analogi demi kepentingan barang peribadi ataupun barang awam.  Dia menekankan bahawa ketentuan yang berdasarkan maslahah hanya berlaku apabila kepentingan awam yang berkaitan ataupun kegunaan peribadi itu dikenal secara jelas dalam Al-Quran, dalam Sunnah ataupun melalui Ijma’.   Perkara ini berbeza dengan kedudukan yang diambil oleh Imam Malik, Imam Abu Hanifah dan juga Imam Ahmad bin Hanbali, di mana kesannya berbeza terhadap urusniaga tertentu.

            3.         Abu Ubaid al-Qasim bin Salam (w. 224 H / 838 M)
            Abu Ubaid al-Qasim bin Salam dikatakan hidup pada masa pemerintahan Bani Abbasiyah, bermula dari pemerintahan Khalifah al-Mahdi (158 H / 775 M).   Kitab al-Amwal yang ditulis oleh Abu Ubaid merupakan  satu karya yang lengkap tentang kewangan negara dalam Islam.   Buku itu bermula dengan bab singkat tentang ‘hak penguasa atas rakyat dan hak rakyat berhubungan dengan penguasa’ dan diteruskan dengan bab  tentang harta yang dikelolakan oleh pemimpin demi kepentingan rakyat dan penulisannya itu berdasarkan Kitab Allah dan juga Sunnah.

            Bab-bab lain yang lebih tebal yang terdapat dalam buku tulisan Abu Ubaid ini membincangkan tentang pengumpulan dan pembayaran dari tiga jenis pendapatan yang dibahaskan dalam bab kedua, iaitu zakat (termasuk ushr), seperlima dari rampasan perang dan dari harta peninggalan/tertanam, dan fai’ yang termasuk kharaj, jizyah dan pendapatan lain yang tidak termasuk dalam kategori pertama dan kedua, contohnya penemuan yang hilang, kekayaan yang ditinggalkan tanpa waris, dan lain-lain.  Buku ini sangat kaya dengan sejarah ekonomi dari paruh pertama abad kedua Islam.  Buku ini juga merupakan satu ringkasan tradisi dari Nabi Muhammad SAW dan laporan dari para sahabat dan para pengikutnya tentang persoalan ekonomi.

            Abu Ubaid tidak hanya melapor pendapat dari orang-orang lain, tetapi dia juga mengakhirinya   dengan mengungkapkan suatu rujukan daripada beberapa pendapat yang pernah dilaporkan, ataupun dia juga memberikan pendapatnya sendiri pada beberapa asas ataupun alasan syariah.  Contohnya, setelah melaporkan berbagai pendapat tentang berapa jumlah zakat yang boleh diterima oleh seseorang, dia kemudiannya menyatakan yang dia tidak bersetuju dengan orang-orang yang meletakkan suatu batas tertinggi pada hibah seperti itu.

            4.         Ahmad bin Hanbali (164-241 H / 780-855 M)
            Dia dilahirkan dan wafat di Baghdad.  Imam Hanbali hidup pada zaman pemerintahan Bani Abbasiyah bermula dari Khalifah al-Mahdi (158 H / 775 M).  Pada masa pemerintahan Khalifah al-Ma’mun (198 H / 813 M), al-Mu’tashim (218 H / 833 M) dan al-Watsiq (227 H / 842 M), Imam Hanbali pernah dihukum sebat dan dipenjarakan kerana keteguhannya memegang keyakinan yang bertentangan dengan fahaman muktazilah (menganggap Al-Quran adalah makhluk), yang merupakan fahaman resmi pemerintah.  Namun, oleh kerana dia mempunyai pengikut yang ramai, khalifah berikutnya iaitu al-Mutawakkil (232 H / 847 M) membebaskannya dan menghapuskan pemaksaan fahaman muktazilah.13

            Imam dari mazhab keempat terbesar ini mempunyai pembahasan terperinci tentang maslahah, tujuan syariah, dan kebebasan menerima cara-cara untuk tujuan ini asalkan tidak dilarang dalam syariah.

            Walaupun mereka setia dan tetap teguh pada tradisi yang diamalkan oleh Nabi Muhammad SAW, kebebasan menggunakan maslahah memungkinkan para ahli hukum mazhab Hanbali menjadi lebih fleksibel dan realistik dalam menerima sesuatu pendirian yang berkaitan dengan persoalan ekonomi yang selalu berubah daripada aliran lainnya.  Catatan lain tentang Iman Hanbali ialah pandangannya yang mewakili pendekatan Islam untuk memelihara persaingan yang adil di pasar.  Imam Hanbali mencela pembelian dari seorang penjual yang menurunkan harga barang untuk mencegah orang membeli barang yang sama dari pesaingnya.   Kalau penurunan harga seperti ini dibiarkan berleluasa, penjual yang menurunkan harga akan berada di kedudukan monopoli dan dapat menetapkan harga mengikut kemahuannya.  Walaupun penurunan harga yang menyeluruh dapat menguntungkan orang, pemimpin haruslah berwaspada dalam mengambil keputusan.  Imam Hanbali menetapkan hukum campur tangan dalam keadaan seperti itu, untuk mencegah terjadinya monopoli dan amalan yang tidak diingini. 

1.      Harits bin Asad al-Muhasibi (w. 243 H / 859 M)
Harits bin Asad al-Muhasibi hidup pada masa Khalifah Harun ar-Rasyid (170 H / 786 M) sehingga Khalifah al-Mutawakkil (232 H / 847 M).   Beliau menulis beberapa karya tentang tasawuf, dan di antaranya ialah suatu makalah pendek tentang cara-cara memperoleh pendapatan untuk suatu mata pencarian, yang baru-baru ini diterbitkan dengan judul ‘Al-Makasib’.    Dia berkata, “Seseorang yang kegiatannya dalam mencari suatu mata pencarian adalah untuk membangunkan hak, dan berhenti daripada melanggar batas yang ditentukan oleh Allah SWT dalam menghormati kesolehan perdagangan dan industri dan kegiatan lainnya adalah seseorang yang mentaati Allah SWT dan sesuai mendapat penghargaan sebagai orang yang berpengetahuan.”

Al-Muhasibi selanjutnya melaporkan bagaimana para sahabat Nabi Muhammad SAW mengamalkan huraian ini dan mencatat bahawa suatu penarikan diri dari kegiatan ekonomi sebagaimana dianjurkan oleh orang, tidak ada kaitannya dengan ajaran Islam yang benar.   Seterusnya, dia menekankan keperluan menghindari semua laba dan upah yang berkaitan dengan perbuatan yang tidak dikehendaki.  Seseorang harus ikhlas dan terlibat dalam usaha yang bertujuan membantu umat Islam lainnya.  Mungkin menarik untuk diperhatikan bahawa penulis juga menentang dengan keras pedadang di zamannya yang bertindak : “Seperti mereka tidak percaya pada Hari Pengadilan dan terlibat dalam kegiatan yang melanggar hukum.”

6.         Junaid al-Baghdadi (w. 297 H / 910 M)
Junaid al-Baghdadi hidup pada masa pemerintahan Khalifah al-Mutawakkil (233 H / 847 M) sehingga Khalifah al-Muqtadir (232 H / 908 M).  Beliau ialah seorang sufi utama, walaupun begitu dia hidup sebagai seorang pedagang  yang menghabiskan sebahagian besar hartanya untuk teman-teman sufi yang miskin.   Baginya, inti dari tasawuf adalah “untuk membuang motivasi kepentingan diri sendiri, untuk melatih mutu kerohanian, untuk mengabdikan diri pada pengetahuan yang benar, untuk melakukan apa yang terbaik dalam hubungan dengan keabdian, untuk mengharapkan kebajikan untuk seluruh masyarakat, untuk menjadi benar-benar beriman kepada Tuhan dan mengikuti Nabi dalam hal-hal syariah”

2.      Qudamah bin Ja’far (w. 337 H / 948 M)
Qudamah bin Ja’far hidup pada masa pemerintahan Khalifah al-Mu’tamid (256 H / 870 M) sehingga Khalifah al-Muthi’ (334 H / 946 M).  Kitab yang ditulisnya, al-Kharaj, telah diterjemah ke dalam bahasa Inggeris tetapi malangnya tidak ada analisis yang ditulis tentang hal-hal ekonominya yang kaya.

3.      Ibnu Miskawaih (w. 421 H / 1030 M)
Ibnu Miskawaih hidup pada masa pemerintahan Khalifah al-Muthi’ (334 H / 946 M) sampai Khalifah al-Qadir (381 H / 991 M).  Karya Ibnu Miskawaih tentang filosofi etik adalah suatu usaha menyatukan pendapat Aristotle tentang perkara yang sama dengan ajaran Islam.    Tidak mungkin wawasan yang luas yang disumbangkannya itu dapat dimuatkan dalam buku yang singkat ini.  Jadi, kita tumpukan perhatian kita pada pertukaran dan peranan wang saja.  Ibnu Miskawaih mengatakan yang, “Manusia, secara semulajadi bersifat sosial.  Mereka tidak dapat hidup tanpa kerjasama.  Oleh kerana itu, mereka harus  membantu di antara satu sama lain.  Mereka saling mengambil dan saling memberi.   Jadi mereka menuntut bayaran ataupun pendapatan yang sesuai.   Kalau tukang kasut menggunakan perkhidmatan tukang cat dan dia sendiri memberikan perkhidmatannya, ini akan menjadi ganjaran jika kedua-dua perkhidmatan itu seimbang.   Tetapi tidak ada penghalang yang perkhidmatan seseorang itu lebih baik dari yang lain.  Dalam perkara ini, dinar akan menjadi suatu penilai dan penyeimbang di antara kedua-duanya.”

Ibnu Miskawaih juga sangat bijaksana kerana menyedari tindakan mengukur dengan ukuran wang belum lagi sempurna.   Oleh kerana itu, sangat penting bagi pemimpin melakukan campur tangan untuk menjamin keadilan di antara kedua-dua pihak yang melakukan urusniaga itu.

Beliau juga menghuraikan urusan wang dalam makalah lain yang bertemakan keadilan.  Dia memerhatikan yang emas dapat diterima secara universal ataupun dengan kata-katanya sendiri yang berbunyi, “Standard untuk semua jenis pekerjaan dan lapangan kerja dan penggantinya untuk kesemuanya” adalah melalui kelaziman.   Kelaziman itu mempunyai alasan di sebalik itu, iaitu mutu hakiki dari sesuatu logam tertentu : tahan lama, mudah dibawa, tidak boleh disogok, dikehendaki orang dan juga orang-orang senang melihatnya.   “Dan bahawa dia telah menukarkan segalanya untuk emas dan disimpannya di tempat mereka, dan menjadi pengganti untuk semuanya.  Dia melakukan perkara yang baik kerana dia dapat apa yang diperlukannya dengan emas itu.”

9.         Abu Ja’far ad-Dawudi (w. 402 H / 1012 M)
Abu Ja’far ad-Dawudi hidup pada masa Khalifah ath-Tha’i (363 H / 974 M) sehingga Khalifah al-Qadir (381 H / 991 M).  Ad-Dawudi menulis Kitab al-Amwal.

10.       Mawardi (364-450 H / 974-1075 M)
Dilihat dari tahun kelahiran dan wafatnya, boleh disimpulkan yang Mawardi hidup pada masa pemerintahan Khalifah ath-Tha’i (363 H / 741 M) sehingga Khalifah al-Qa’im (422 H / 1031 M).   Buku Al-Ahkam as-Sulthaniyyah yang ditulis oleh Mawardi ialah suatu makalah tentang pemerintahan dan pentadbiran yang berkaitan dengan : kewajiban pemimpin, penerimaan dan pengeluaran awam, tanah awam, tanah umum, dan prerogatif negara untuk menghibahkan tanah dan mengawasi pasar.   Adalah kewajiban dari muhtasib, yang fungsinya mengawasi pasaran, untuk menjamin kebenaran timbangan dan ukuran, mencegah penyimpangan dan melihat  ketentuan syariah, yang berkaitan dengan urusniaga, diikut oleh pedagang dan penjual.

Kitab Mawardi yang bertajuk Adabud Din wad-Dunya dipenuhi dengan pandangan-pandangan ekonomi kerana ia tertumpu pada perilaku individu Muslim.  Bukunya mempunyai pengaruh yang kuat dari karya ahli tasawuf, di mana banyak daripada karya-karya itu dipetiknya.   Perkara ini sejalan dengan karya-karya tasawuf yang lain kerana ia tertumpu pada budi luhur dan simbol dari seorang Muslim yang baik.  Mawardi juga memetik ucapan orang-orang bijak tetapi sumber utamanya ialah ucapan Nabi Muhammad SAW, para sahabat dan orang-orang yang menggantikannya.

Dalam buku Adabud Din wad-Dunya, dia membincangkan perkara-perkara yang berkaitan dengan pertanian, penternakan haiwan, perdagangan dan industri, yang mana menjadi empat cara utama mencari mata pencarian.   Dia juga membahaskan tentang pendekatan yang boleh dilakukan untuk mendapat pendapatan.  Seseorang boleh mendapat penghasilan yang lebih dari keperluannya asalkan dia bermaksud menggunakannya untuk tujuan yang baik.   Tetapi mencari duit demi untuk duit dan bertujuan menimbun kekayaan dan juga untuk menuntut kekuasaan adalah tidak baik.  Secara ringkasnya, tidak berakhir untuk ketamakan yang boleh merosakkan budi yang luhur.

Di samping makalah-makalah ini, Mawardi juga meninggalkan sebuah karya besar tentang fikah, iaitu al-Hawi.   Sebahagian daripada buku itu sekarang telah diterbitkan dengan tajuk al-Mudharabah.  Ini adalah suatu kajian perbandingan di antara berbagai aliran hukum Islam tentang perkara-perkara yang berkaitan dengan hasil.  Persoalan menarik yang dibincangkan ialah pemilik dari sesuatu barang modal mengikat kontrak dengan seorang pengusaha yang mahu menggunakan barang modal tersebut untuk tujuan produktif, dan hasilnya akan dibahagi dua.  Mawardi tidak bersetuju dengan perkara ini, dan pendapatnya diikuti oleh kebanyakan ahli hukum.  Sebagaimana yang diketahui, beberapa ahli hukum dari mazhab Hanbali membenarkan suatu mudharabah seperti ini, dan pendapat ini nampaknya lebih sesuai untuk menjawab keperluan pada masa sekarang ini. 

11.       Ibnu Hazm (384-456 H / 994-1054 M)
Dilihat dari tahun kelahiran dan wafatnya, Ibnu Hazm hidup pada masa pemerintahan Khalifah Al-Qadir (381 H / 991 M) sehingga Khalifah al-Qa’im (422 H / 1033 M).   Ibnu Hazm ialah seorang ahli hukum yang besar dan dia mempunyai pendekatan yang unik terhadap hukum Islam, di mana dia menolak pemikiran analogi seperti istihsan.  Dia mempunyai pandangan yang jelas tentang tanggungjawab kolektif dalam masyarakat Islam.  Ibnu Hazm mempunyai pendapat tentang menghapuskan kemiskinan dan memelihara keadilan sosial serta kewajiban pemerintah Islam dalam hubungan ini.  Pandangannya tentang hak orang yang tidak mempunyai kekayaan atas yang mempunyai kekayaan juga dihargai.

Dapat juga dicatat yang dia adalah satu-satunya ahli hukum besar yang melarang penyewaan tanah pertanian.  Ini membuatkan para pemilik tanah mempunyai dua pilihan saja, sama ada mengusahakan sendiri tanahnya ataupun memasuki suatu perjanjian dengan pengusaha tanahnya bagi hasil tanah tersebut.

12.       Nizamul Mulk at-Tusi (408-485 H / 1018-1093 M)
Dilihat dari tahun kelahiran dan wafatnya, Nizamul Mulk at-Tusi hidup pada masa Bani Abbasiyah bermula dari Khalifah al-Qadir (381 H / 991 M) sehingga Khalifah al-Muqtadi (467 H / 1075 M).

Beliau ialah Perdana Menteri yang penting untuk tiga puluh tahun, sepanjang Dinasti Saljuk Turki (447 H / 1055 M).   Dia mempunyai pengetahuan tentang semua persoalan pentadbiran terutamanya yang berkaitan dengan tanah.  Polisi tentang tanah sering dibahas ketika itu dan perkara yang berkaitan dengan tanah dijelaskan dalam kitabnya yang bertajuk Siasat Nameh yang menampilkan sebuah gambaran yang keseluruhannya berbeza dengan feudalisme Eropah.  Menurut at-Tusi, penguasa yang menguasai tanah, bukannya tuan tanah.  At-Tusi nampaknya merasionalkan amalan feudal kuno di Parsi yang berkaitan dengan hak dari penguasa.   Dia mencadangkan pembatalan dari pembebanan oleh tuan tanah yang tidak dapat memenuhi kewajibannya.  Pada pendapatnya, tuan tanah hanyalah sebagai pengumpul cukai, malah mereka tidak mempunyai hak untuk menetapkan jumlah cukai kerana itu merupakan hak mutlak pemerintah.   Dia ingin mengurangkan kekuasaan dan hak mutlak tuan tanah dan menjadikan pemerintah lebih berkuasa.

13.              Al-Sarakhsi (w. 483 H / 1090 M)
Syamsuddin al-Sarakhsi hidup pada masa pemerintahan Abbasiyah bermula dari Khalifah al-Qadir (381 H / 991 M) sehingga Khalifah al-Muqtadi (467 H / 1075 M).  Dia ialah seorang ahli hukum terkemuka dari aliran Hanbali yang karya besarnya, Al-Mabsut, terkenal kerana wawasan analisisnya bagi hasil dan sifat dari keuntungan itu sendiri.  Malangnya, sejauh ini karyanya masih belum dikaji untuk keperluan analisis dan gagasan ekonominya.

14.              Al-Ghazali (451-505 H / 1055-1111 M)
Dilihat dari tahun kelahiran dan wafatnya, al-Ghazali hidup pada zaman pemerintahan Bani Abbasiyah, bermula dari Khalifah al-Qa’im (422 H / 1031 M) sehingga Khalifah al-Mustazhhir (487 M / 1094 M).  Al-Ghazali merujuk pada tasawuf sebagai cara untuk meyakini dan janji dalam suatu abad yang dikuasai oleh hal-hal keduniawian.  Jadi, tidak hairanlah gagasan ekonominya dipengaruhi oleh pemikiran para sufi yang dipetiknya seluruhnya dalam magnum opus-nya, Ihya’ Ulumuddin.  Karya awalnya tentang usul fikih, al-Mushtafa, dan dua makalah lainnya, Mizanul A’mal dan at-Tibr al-Masbuq fi Nasihatil Muluk, adalah karya utama dari pemikiran ekonominya, di samping Ihya’ Ulumuddin.

Tumpuan utama al-Ghazali ialah perilaku individu yang dibahasnya secara terperinci dengan mengingat Al-Quran, Sunnah, laporan yang berkaitan dengan para sahabat Nabi Muhammad SAW dan orang-orang yang menggantikannya, juga ucapan-ucapan para sufi utama yang lalu seperti Junaid, Bishr, Zun Nun al-Misri dan al-Harits al-Muhasibi.   Ada suatu penekanan besar pada maksud baik dan perbuatan yang disengajakan.  Jadi adalah lebih baik kalau seorang pedagang “mengarahkan kepakarannya ataupun dagangannya pada pemenuhan salah astu dari tanggungjawab sosialnya.”

Seseorang individu harus menghasilkan tidak lebih dan tidak kurang dari apa yang diperlukannya untuk makanan, pakaian dan untuk tempat tinggal.  Keperluan dasar ini diperluaskan untuk memenuhi keperluan rumah tangga yang penting, perkahwinan, membesarkan keluarga dan juga sedikit tanah.  Tetapi dia tidak begitu bermurah hati ketika mendefinisikan standard untuk keperluan yang harus dipenuhi itu.  Standard-standard yang menjadi contohnya ialah yang berkaitan dengan kehidupan Nabi Muhammad SAW, para sahabat dan orang-orang yang mengantikan Nabi Muhammad SAW, sesuai dengan apa yang difahaminya.  Dia tidak pernah terfikir yang masyarakatnya sendiri, anugerah alam, dan standard pakaian, tempat tinggal dan lain-lain itu ada kena mengena dengan perbahasannya.  Malah dalil dari penghasilan dan simpanan untuk memberikan derma juga tidak disenangi, walaupun Khalifah Ali dilaporkan pernah berkata, “Jika seseorang mempunyai semua kekayaan di dunia untuk dibelanjakan di jalan Allah, dia akan tetap menjadi seorang zahid.”  Manakala mengenai penghasilan dan simpanan dengan motif duniawi, dia berkata, “Seseorang yang memiliki kekayaan duniawi melebihi dari yang diperlukannya dan menimbun dan menyimpannya untuk diri sendiri sedangkan dia berada di antara umat Allah yang memerlukan kekayaan itu, maka orang seperti ini adalah seorang penindas.  Dia berada di antara mereka yang menimbun emas dan perak.”   Dia menambah, namun demikian, ini bukanlah suatu ketentuan yang sah kerana menghitung keperluan individu secara objektif bukanlah sesuatu yang mudah.

Norma-norma al-Ghazali mungkin berhubungan dengan beberapa cita-cita sufi untuk generasinya sendiri, sebagaimana juga cita-citanya untuk generasi Muslim selepas dirinya, yang diperkaya dengan Ihya’-nya, malah sehingga  hari ini sebagai suatu ringkasan ajaran Islam.   Tapi nampaknya mereka telah mempunyai sedikit pengaruh pada kehidupan di dalam pengadilan istana.   Dia yakin ketika memberi nasihat kepada pemimpin untuk menjalankan tanggungjawab terhadap rakyatnya, memenuhi keperluan mereka dan menghentikan perbuatan rasuah, seperti  memungut cukai yang tidak dibenarkan oleh syariah.  Ketika rakyat mengalami kekurangan dan tidak mempunyai cara untuk mendapat pencarian hidup, menjadi kewajiban pemimpin menolong dengan menyediakan makanan dan duit yang diperlukan.  Manakala mengenai cukai yang melebihi  dan yang lebih daripada apa yang ditetapkan oleh syariah, dia hanya mengizinkan jika pengeluaran adalah untuk pertahanan dan lain-lain dan tidak dapat dipenuhi oleh pendapatan normal.  Dalam keadaan beginilah, pinjaman oleh negara dibenarkan.

Wawasan analisis al-Ghazali juga telah memperkayakan evolusi ekonomi Islam tentang duit dan memerhatikan bagaimana masyarakat awam telah diatur tanpa perlu.   Sumbangannya yang besar mengingatkan kita pada ahli falsafah lain seperti Ibnu Miskawaih.  Al-Ghazali memberikan beberapa wawasan tambahan.  Dia cuba menerangkan yang dia melarang riba al-fadl dengan alasan bahawa riba al-fadl melanggar sifat dan fungsi duit.  Dia juga mengecam penimbunan wang, dengan alasan duit dirancang untuk memudahkan pertukaran.  Sebaliknya, penimbunan menghalang proses ini.

15.              Nasiruddin at-Tusi (597-672 H / 1201-1274 M)
Dilihat dari tahun kelahiran dan wafatnya, Nasiruddin at-Tusi hidup pada masa pemerintahan Bani Abbasiyah I yang berkedudukan di Baghdad, Iraq, bermula dari Khalifah an-Nashir (575 H / 1180 M) sehingga pemerintahan Bani Abbasiyah II yang berkedudukan di Kahirah, Mesir pada masa Khalifah al-Hakim (660 H / 1262 M).  Nasiruddin at-Tusi disanjung kerana risalahnya tentang kewangan negara.  Dia mencadangkan agar bayaran cukai dikurangkan dan menentang semua jenis cukai yang tidak ditentukan oleh syariah dengan jelas.    Dia menekankan kepentingan pertanian dan menganggap perdagangan dan kegiatan lain sebagai kepentingan nombor dua.  Risalahnya juga membahaskan perilaku ekonomi dari individu.  Dia menekankan kepentingan simpanan dan mencadangkan agar pengeluaran tidak digunakan untuk perhiasan dan tanah yang tidak diusahakan.   At-Tusi juga membahaskan tentang pembahagian kerja dan kesejahteraan umum.  Beliau mengecam keras penggunaan yang berlebihan dan penekanannya pada simpanan dibincangkan juga dalam risalahnya.  At-Tusi mahu penguasa Mongol menyedari yang pertanian adalah asas untuk seluruh ekonomi dan kemakmuran yang diperlukan sehingga kesejahteraan manusia dapat dijamin.

0 komentar:

Posting Komentar